نشان مرکز اشاعه‌ایمان
آرم جمهوری اسلامی
نسخه آزمایشی

اسلام یعنی ایمان به خدا و کفر به طاغوت

۱۳۹۳/۰۴/۱۴

این که گاهى از بعضى زبان‌ها شنیده می‌شود – که درست است – که ما با نظام مسلطِ بر دنیا چالش داریم و مسئله داریم، یک واقعیت است. طبیعت اسلام این است:   «فمن یکفر بالطّاغوت و یؤمن باللَّه فقد استمسک بالعروه الوثقى» (بقره / ۲۵۶)   این معناى اسلام است. یعنى ایمان باللَّه به […]...