نشان مرکز اشاعه‌ایمان
آرم جمهوری اسلامی
نسخه آزمایشی

معرفت توحیدی

 

کرسی‌های نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی – کلبه کرامت

دانش

                                 دکترینولوژی

موضوع

دکترینولوژی

سرفصل

دکترین اسلام

عنوان

معرفت توحیدی

هدف

o  مبحث دکترین اسلام، مبحث پایه در نظام طرح‌ریزی استراتژیک مبتنی بر اسلام است. از این رو برای آشنایی اندیشه‌ورزان با دکترین اسلام برای بهره‌مندی آنان در طرح‌ریزی استراتژیک حوزه‌های گوناگون، مبحث دکترین اسلام ارائه می‌شود. دکترین اسلام، مبتنی بر کتاب و سنت است.

 

عنوان جلسه

شماره جلسه کلبه

مدت

نکته

دکترین اسلام‌ـ دیرین‌شناسی فهم (۱)‌ـ ثنویت

۴۰۳

۱:۴۱:۱۰

 

دکترین اسلام‌ـ دیرین‌شناسی فهم (۲)

۴۴۸

۲:۱۷:۴۶

 

دکترین اسلام‌ـ دیرین‌شناسی فهم (۳)

۴۵۱

۱:۵۷:۲۶

 

دکترین اسلام

‌ـ دیرین‌شناسی فهم (۴)‌ـ ریشه‌شناسی

۴۵۷

۲:۱۳:۳۴

 

دکترین اسلام

‌ـ دیرین‌شناسی فهم (۵)‌ـ تثلیث توحیدی

۴۶۰

۲:۲۰:۴۵

 

دکترین اسلام‌ـ طرح‌ریزی استراتژیک توحیدی

۴۶۴

۲:۵۶:۴۴

 

دکترین اسلام

‌ـ دیرین‌شناسی فهم (۶)‌ـ پارادایم‌های معرفت

۴۹۶

 

دکترین اسلام‌ـ توحید انفسی

۴۹۷

 

دکترین اسلام

‌ـ دیرین‌شناسی فهم (۷)‌ـ مایه‌شناسی فهم

۵۱۱

 

دکترین اسلام‌ـ دیرین‌شناسی فهم (۸)‌ـ منطق (۱)

۵۴۴

 

دکترین اسلام‌ـ دیرین‌شناسی فهم (۹)‌ـ منطق (۲)

۵۴۷

 

دکترین اسلام‌ـ دیرین‌شناسی فهم (۱۰)‌ـ منطق جمع

۵۵۵

 

دکترین اسلام

‌ـ دیرین‌شناسی فهم (۱۱)‌ـ منطق جنگ (۱)‌ـ هراکلیتوس

۵۵۸

 

دکترین اسلام‌ـ دیرین‌شناسی فهم (۱۲)‌ـ تثلیث ضروری

۵۶۹

 

دکترین اسلام‌ـ دیرین‌شناسی فهم (۱۳)‌ـ روند عبودیت

۵۷۰

 

دکترین اسلام‌ـ دیرین‌شناسی فهم (۱۴)‌ـ علم محض

۵۷۵

 

دکترین اسلام

‌ـ دیرین‌شناسی فهم (۱۵)‌ـ منطق جنگ (۲)‌ـ مولوی

۵۷۸

 

دکترین اسلام

‌ـ دیرین‌شناسی فهم (۱۶)ـ جنود عقل و جهل(منطق جعفری)

۵۷۹

 

دکترین اسلام‌ـ دیرین‌شناسی فهم (۱۷)‌ـ منطق قبالا

۵۸۹

 

دکترین اسلام‌ـ معرفت توحیدی‌ـ یک رند در هند

۵۹۳

 

دکترین اسلام‌ـ دیرین‌شناسی فهم (۱۸)

ـ نسبیت خیر و شر نزد انسان (منطق موسوی)

۶۰۵

 

دکترین اسلام- دیرین‌شناسی فهم (۱۹)

منطق توحیدی (۱)- حرام و حلال (۱)

۶۳۶

 

دکترین اسلام‌ـ دیرین‌شناسی فهم (۲۰) – وضع و میزان

۶۳۷

 

دکترین اسلام‌ـ دیرین‌شناسی فهم (۲۱) ـ منطق توحیدی (۲)- حرام و حلال (۲) 

۶۳۸ 

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        * مباحث ادامه دارد.

 

نویسنده : مدیر فنی تاریخ ارسال : ژوئن 20, 2016 1700 بازدید