درباره ما

 

مرکز اشاعه‌ی ایمان متعلق به اندیشکده‌ی یقین است.

این مرکز تلاش دارد تا هفت متعلق ایمان را به عموم مردم بشناساند و در این رهگذر از حملاتی که در جهان امروز علیه ایمان به ذات اقدس الهی سازمان یافته شده‌اند ممانعت به عمل بیاورد