برچسب: خوردن مار و کژدم در دوزخ

  • آب چرکین خون آلود، مجازات اهل دوزخ

    آب چرکین خون آلود، مجازات اهل دوزخ

    و به این ترتیب آنچه از شدت مجازات و کیفر در فکر آدمى بگنجد و حتى آنچه نمى گنجد در انتظار این ستمگران خود خواه و جباران بى ایمان و گناه‌کار است، بسترشان از آتش، نوشابه آن‌ها، متعفن و نفرت آور، مجازات‌هاى رنگارنگ از هر سو و از هر طرف، و در عین حال نمردن…