برچسب: سگا

  • فرماندهان کفر و مراکز شاخص اشاعه کفر در عرصه فیلم و پویانمایی

    فرماندهان کفر و مراکز شاخص اشاعه کفر در عرصه فیلم و پویانمایی

        «… امروز دو خصوصیت وجود دارد که بار من و شما را سنگین می‌کند. یک خصوصیت پیشرفت شیوه‌های انتقال فکر است. شما ببینید تلویزیون، رادیو، وسائل الکترونیکی، اینترنت و دیگر وسائل ارتباطاتی، امروز در دنیا در خدمت چه اهدافی قرار دارد. امروز استکبار به این اکتفا نمی‌کند که شمشیر نشان بدهد؛ شمشیر هم…