برچسب: ماموریت غیرممکن: پروتکل شبح (فیلم)

  • کارگردان‌های مهاجم علیه متعلقات ایمان در پویانمایی (1)

    کارگردان‌های مهاجم علیه متعلقات ایمان در پویانمایی (1)

         «….من یک وقت در این جا، در مقابل جمعی مثل شما آقایان، مثالی زدم. گفتم مثلاً فرض بفرمایید در تلویزیون ما برنامه‌ای درست کرده بودند و می‌خواستند بچه‌ها را به بُرس زدن تشویق کنند. ما هم طبق معمول، فیلم بچه‌ها را نگاه می‌کردیم. البته در قالب کارتون، ساختن فیلم‌هایی این‌گونه برای بچه‌ها، تشویق…