برچسب: ملت

  • مراکز شاخص اشاعه کفر در عرصه ورزش (1)

    مراکز شاخص اشاعه کفر در عرصه ورزش (1)

         «…. افتخارِ بالاتر از خواندن سرود ملّى‌ و یا بالا رفتن پرچم در سکوی قهرمانی، اقدام آن ورزشکاری است که حاضر نمی‌شود با حریف صهیونیست کشتی بگیرد و یا بانوی ورزشکاری که با چادر و یا حجاب کامل اسلامی روی سکوی قهرمانی می‌ایستد. این نشان‌دهنده‌ی هویّت یک ملّت و استحکام عنصر و فلز…

  • فرماندهان کفر و مراکز شاخص اشاعه کفر در عرصه فیلم و پویانمایی

    فرماندهان کفر و مراکز شاخص اشاعه کفر در عرصه فیلم و پویانمایی

        «… امروز دو خصوصیت وجود دارد که بار من و شما را سنگین می‌کند. یک خصوصیت پیشرفت شیوه‌های انتقال فکر است. شما ببینید تلویزیون، رادیو، وسائل الکترونیکی، اینترنت و دیگر وسائل ارتباطاتی، امروز در دنیا در خدمت چه اهدافی قرار دارد. امروز استکبار به این اکتفا نمی‌کند که شمشیر نشان بدهد؛ شمشیر هم…